Kontakt

Jeśli na naszej stronie nie odnaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o kontakt. Postaramy się odpowiedzieć w jak najkrótszym czasie.

P.H.U TOWO PROFESJONALNE NARZĘDZIA - ELBLĄG
82-300 Elbląg, ul. Panieńska
7-8
NIP 578-260-32-57

 

Tel. sklep narzędziowy +48 55 235 72 60   e-mail: sklep@towo.pl

Poniedziałek – piątek : 7:00 – 17:00
Sobota : 8:00 – 13:00

 

Tel. serwis i wypożyczalnia +48 55 237 01 43 e-mail: serwis@towo.pl

Poniedziałek – piątek : 7:00 – 16:00
W soboty nieczynne

 

Zapraszamy również na nasz FB

DZIAŁ FINANSOWY

Natalia Narwojsz

tel. 55 618 29 18 natalia@towo.pl

Monika Szyrwińska-Kot

tel. 501 473 590 lub 55 618 29 15 biuro@towo.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Monika Szyrwińska-Kot

tel. 55 618 29 16 m.kot@towo.pl

Dorota Zaniewska

tel. 512 096 865 lub 55 618 29 17 faktury@towo.pl

DZIAŁ HANDLOWY

sprzedaż Maszyny Budowlane i Elektronarzędzi

tel.504 031 512 lub 55 618 29 11 narzedzia@towo.pl

sprzedaż narzędzi ręcznych , art. Metalowe , art. Ścierne

tel. 55 618 29 10 sklep@towo.pl

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

Przemysław Piwowarczyk

tel.501 473 436 lub 55 618 29 17 p.piwowarczyk@towo.pl

Mariusz Klocek

tel.  lub 55 618 29 17 m.klocek@towo.pl

 

SPRZEDAŻ INTERNETOWA, ALLEGRO

Szymon Dębski

tel. 730 713 718 lub 55 618 29 13 towo@towo.pl

Piotr Kot

tel. 503 163 895 lub 55 618 29 13 zt@towo.pl

SERWIS I WYPOŻYCZALNIA

Tomasz Klarkowski

tel. 509 583 716 lub 55 618 29 19 serwis@towo.pl

Radek Samulewski

tel. 55 237 01 43  serwis.radek@towo.pl

MAGAZYN I REKLAMACJE

Dorota Zaniewska, Michał Czarkowski

tel. 797 294 810 lub 55 618 29 14 magazyn@towo.pl

Masz pytanie ? Napisz do nas.

Administrator DANYCH: Wojciech Klarkowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOWO” Wojciech Klarkowski z siedzibą w Elblągu przy ul. Panieńskiej 7- 8 , NIP 5782603257, REGON 170997464

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

poniżej podajemy istotne informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Wojciecha Klarkowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod firmą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOWO” Wojciech Klarkowski z siedzibą w Elblągu przy ul. Panieńskiej 7- 8 , , wymagane przepisami tzw. rozporządzenia RODO1. Państwa dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa, zaś przekazanie informacji następuje w związku z zawieranymi umowami sprzedaży towaru, świadczonych usług na rzecz Pani/Pana oferowanymi przez Administratora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub w związku ze składanymi ofertami określonych produktów (przy czym działania marketingowe były i są realizowane w drodze elektronicznej wyłącznie za odrębną uprzednią zgodą wyrażoną przez Państwa, jeśli takowa została udzielona)

 

Administrator Pani/Pana danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Klarkowski prowadzący działalność gospodarcza pod firmą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „TOWO” Wojciech Klarkowski z siedzibą w Elblągu przy ul. Panieńskiej 7- 8 , NIP 5782603257, REGON 170997464 (dalej jako: „Administrator lub ADO ”).

Może Pani/Pan skontaktować się z ADO w następujący sposób:

 • e-mailowo, przesyłając wiadomość na adres: w.klarkowski@towo.pl;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres ADO wyżej wskazany

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych oraz prawnie uzasadnione interesy ADO

ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • złożenia oferty lub sprzedaży towarów i usług w ramach prowadzonej działalności. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość wykonywania tych świadczeń w ramach prowadzonej działaności gospodarczej ;
 • spełnienia ciążących na ADO obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych nałożonych na ADO(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 

Źródło pochodzenia danych i kategorie odnośnych danych

Pani/Pana dane osobowe, obejmujące dane kontaktowe, otrzymaliśmy Pani/Pana 

 

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);
 • świadczące usługi:
  • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek
  • informatyczne
  • obsługi telefonicznej lub elektronicznej
  • płatnicze
  • księgowo - finansowe
  • audytorskie i kontrolne
  • prawne i windykacyjne

 

Okres przechowywania Pani/Pana osobowych danych
ADO będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w do momentu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO - do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa oraz wynikających z zawartych umów przez ADO w związku z realizowanymi programami.

 

Przysługujące Pani/Panu prawa

Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek ze wskazanych praw należy skontaktować się z ADO lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych – przy użyciu danych wskazanych powyżej.

Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

 

Prawo do sprzeciwu

Na podstawie RODO może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu:

 • przetwarzania Pani/Pana danych w prawnie uzasadnionym interesie ADO, którym jest wykonanie Umowy lub
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą Umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Wniesienie sprzeciwu spowoduje zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu/celach objętych treścią sprzeciwu, chyba że ADO wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z ADO lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych – przy użyciu danych wskazanych powyżej.

 

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L 119, s.1).